VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS TAIKOMOS NUO 2021  M. SPALIO 1 D.

 

  1.  Vietinė rinkliava neskaičiuojama juridiniams asmenims, įregistravusiems nekilnojamąjį turtą, fiziniams asmenims, įregistravusiems komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, ir juridiniams asmenims, kurie vykdo komercinę veiklą Kupiškio rajone, tačiau neturi užregistruoto nekilnojamojo turto, jeigu:

35.1. laikinai nevykdo veiklos ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia tai patvirtinančias pažymas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, galiojančias 12 mėnesių;

35.2. individualioje įmonėje dirba tik jos savininkas (nėra samdomų darbuotojų) ir veikla vykdoma ne biuro patalpose;

35.3. pateikia nustatytos formos deklaraciją (galiojančią 12 mėnesių) apie ūkinėje veikloje nenaudojamas patalpas (3 nuostatų priedas);

35.4. juridinis asmuo yra likviduotas, bankrutavęs arba vykdoma bankroto procedūra;

35.5. asmeniui, kuriam priskaičiuota vietinės rinkliavos metinė mokesčio suma neviršija 2 eurų;

35.6. asmuo, Savivaldybės teritorijoje valdantis, naudojantis, disponuojantis netinkamu

naudoti (avarinės būklės) ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu, pristatęs:

35.6.1. Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra sudegęs;

35.6.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą pažymą ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pastatas yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);

 

35.7. pagalbinėms patalpoms, tokioms kaip: kompresorinė, siurblinė, transformatorinė,

hidroelektrinė, boilerinė, elektros pastotė, kurios naudojamos pagal paskirtį.

 

  1.  Gausioms šeimoms (auginančioms 3 ir daugiau vaikų) vietinės rinkliavos mokestis už trečią ir kiekvieną kitą vaiką neskaičiuojamas iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose.

 

  1. Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji neskaičiuojama:

 

37.1. gyvenamųjų patalpų savininkams arba jų nuomininkams už laikinai negyvenusius

patalpose asmenis, jeigu gyvenamųjų patalpų savininkai arba nuomininkai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui pateikia atitinkamų institucijų, seniūnijų arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirto asmens išduotas pažymas, patvirtinančias, kad:

 

37.1.1. asmenys gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, atlieka laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

37.1.2. asmenys yra išvykę mokytis į dienines studijas (bendrojo lavinimo mokyklas, profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias mokyklas (kolegijas), aukštąsias mokyklas). Ši lengvata nustatoma tik tuo atveju, jeigu mokymosi procesas organizuojamas kontaktiniu būdu.

37.1.3. asmenys atlieka privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją tarnybą;

37.1.4. asmenys yra išvykę į užsienį – mokytis, stažuotis, dirbti, į komandiruotę, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais – ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus (studijų sutartis, darbo sutartis ir pan.).

37.2. Savivaldybės tarybos sprendimu;

37.3. asmenims, negyvenantiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus dokumentus, įrodančius, kad komunalinės atliekos iš jų surenkamos pagal faktinę gyvenamąją vietą;

37.4. asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo;

37.5. asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

37.6. vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia;

37.7. asmenims, gyvenantiems vienkiemiuose toliau nei 1 km nuo atliekų surinkimo aikštelės, kai nėra galimybės paimti individualaus konteinerio (pagal seniūnų pateiktus sąrašus).

 

  1. Pažymos dėl lengvatų taikymo galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išdavimo datos. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui ir atliekų turėtojui nepristačius kitos, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius vietinę rinkliavą pradeda skaičiuoti pagal pirminius registro duomenis.

 

  1. Asmenys, pasinaudoję Nuostatų 35.3 papunktyje nustatyta lengvata ir kurie pateikia 2–3 prieduose esančias deklaracijas, turi leisti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui vykdyti patikras nekilnojamojo turto objektuose ir tikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi. Nustačius, kad pateikti neteisingi duomenys, asmenys privalo sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nepriemokas.

 

  1. Esant galimybei pasinaudoti keliomis lengvatomis, gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata.

 

  1. Lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto Savivaldybės tarybos biudžeto Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

Jeigu vykdoma veikla nesutampa su registruoto nekilnojamojo turto paskirtimi, pastatų savininkas pateikia nustatytos formos deklaraciją (2 nuostatų priedas). Tokiu atveju vietinės rinkliavos mokestis skaičiuojamas pagal vykdomą veiklą.